Verkiezing Kamer van Koophandel Bonaire

News type: 
Chamber news
Featured news: 
No, not a Featured news item
Image news: 

Op 9 december 2011 zal de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire verkiezingen houden voor een nieuw bestuur. Ter voldoening aan Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES " maken wij bekend, dat het Tijdperk voor de Kandidaatstelling met betrekking tot de verkiezing van de bestuursleden van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire, is vastgesteld op de periode van 1 tot en met 14 november 2011.

Voor de vervulling van de vacatures die zullen ontstaan, zullen kiesgerechtigden leden voor het Grootbedrijf en het Kleinbedrijf kiezen.

Gedurende dit tijdperk van veertien dagen voor de Kandidaatstelling, kunnen bij de Kamer op de werkdagen 's ochtends van 9 tot 12 uur kandidaten worden opgegeven, door indiening van een opgave ondertekend door ten minste vijftien kiezers die bevoegd zijn deel te nemen aan de verkiezing waarvoor de Kandidaatstelling geschiedt, vergezeld van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat deze bereid is een kandidatuur te aanvaarden. Elke opgave mag slechts de naam van één kandidaat bevatten.

De formulieren voor de opgave van kandidaten en voor de schriftelijke verklaring zoals hierboven bedoeld zijn vanaf heden kosteloos voor kiezers verkrijgbaar bij de Kamer, Kaya Grandi 67.

De inlevering van de opgave van kandidaten geschiedt persoonlijk door één van de ondertekenaars.

Van het bestuur wordt verwacht dat het zich richt op het op hoofdlijnen aansturen van de wettelijk opgelegde werkzaamheden van de Kamer van Koophandel en Nijverheid, het nemen van de belangrijkste formele en strategische besluiten en aktiviteiten ontwikkelen welke passen in het beleid van de Kamer om de economische ontwikkeling te bevorderen. De kandidaten dienen er rekening mee te houden dat zij als bestuurslid minimaal 5 uur per week beschikbaar zijn en dat de werkzaamheden die zij verrichten geheel belangeloos zijn.

Wie kan stemmen of gekozen worden?

Met de huidige wetswijziging is het vereiste Nederlanderschap komen te vervallen voor zowel het actieve en passieve kiesrecht . Dit vanwege de internationale ondernemers­gemeenschap op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

De wetswijziging is gedaan om het mogelijk te maken dat alle per 15 oktober 2011 ingeschrevenen in het handelsregister die betrokken zijn bij een onderneming kiesgerechtigd zijn. Degenen die zich verkiesbaar willen stellen, wordt vereist: twee jaar lang ingezetene zijn van het eiland en ten minste 25 jaar oud te zijn.

Voor nadere inlichtingen hieromtrent kunt U contact opnemen met de heer Shendrich Obispo op telefoon 795-1957, fax 717-8995 of e-mail: office@kvkbonaire.com.