Na aña 2010 Boneiru a skohe pa un laso direkto ku Hulanda. E eskoho aki a kondusí na un struktura kaminda Boneiru, meskos ku St Eustatius i Saba, ta forma un Entidat Públiko di Hulanda. Esaki ta nifiká ku Boneiru su struktura ta igual ku un munisipio na Hulanda, pero ku leinan i regulashon ta desviá for di regulashon na Hulanda. Asina e legisladó hulandes ta duna balor na e sirkunstansianan spesífiko ku Boneiru tin di haber kuné. Banda di esei Boneiru no konosé supervishon di parti di un Provinsia. Pa Boneiru e Representante di Reino ta enkargá ku e tareanan aki. E Kolegio di Supervishon Finansiero ku ta establesé na Kòrsou ta enkargá ku e supervishon finansiero. Nan ta aprobá e presupuesto, e kuenta anual i e kambionan. E struktura aki ta stipulá den Lei Entidatnan Públiko Boneiru, St Eustatius i Saba (Wet Openbare Lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba) i den Lei Finansa Entidatnan Públiko Boneiru, St Eustatius i Saba (Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

Gobièrnu lokal

Entidat Públiko Boneiru konosé e mesun struktura ku un munisipio na Hulanda. E órgano mas haltu di Entidat Públiko Boneiru ta Konseho Insular. E konseho aki ta konsistí di 9 miembro ku kada kuater aña pueblo di Boneiru ta elegí pa medio di elekshonnan direkto. E término ta kana igual ku e elekshonnan provinsial na Hulanda, pasobra di e manera ei por elegí kandidato tambe pa Eerste Kamer na Hulanda. Despues di negosashon e partidonan ta forma un Kolegio Ehekutivo. E diputadonan tin asiento den Kolegio Ehekutivo. Lei a stipulá ku na Boneiru por tin 3 diputado. Banda di e diputadonan Gezaghèber tin asiento den Kolegio Ehekutivo. E ta enkargá ku siguridat i òrden públiko i e ta presidí Kolegio Ehekutivo i Konseho Insular. Mas aleu Entidat Públiko Boneiru konosé un sekretario insular ku ta forma kabes di e organisashon públiko, e ta konsehá Kolegio Ehekutivo i e ta prepará i notulá reunionnan di e órgano aki. E aparato públiko ta repartí den diferente direktorado. Pa empresarionan Direktorado di Planifikashon i Desaroyo ta di importansia, pasobra akinan tin e departamentu ekonómiko i e departamentu ku ta evaluá pèrmit di establesimentu i pèrmit di konstrukshon. Mas aleu tin un Direktorado di Supervishon i Mantenshon di Lei ku ta enkargá ku mantenshon di e diferente lei- i regulashonnan, entre otro regulashon pa hóreka. Banda di esei tin un Direktorado di Komunidat i Kuido i un Direktorado di Maneho i Sosten.

Gobièrnu di Reino

Na Boneiru Gobièrnu di Reino ta enkargá ku e tareanan i kompetensianan di e diferente ministerionan. Sierto ministerionan tin un organisashon di ehekushon amplio riba nos isla. Esaki ta konta pa Ministerio di Finansa (Servisio di Impuesto Hulanda Karibense), Ministerio di Salú Públiko, Bienestar i Deporte – VWS (Ofisina di Seguro di Kuido) i Ministerio di Asuntunan Sosial i Empleo (Unidat di Asuntunan Sosial i Empleo Hulanda Karibense). Otro ministerionan tin un forma di kontakto pa koperashon (e asina yamá ‘liaison’) stashoná na Boneiru pa duna ehekushon na maneho di e ministerio. Banda di esei Representante di Reino, banda di su ròlnan di supervishon, tin tambe un ròl pa laga e kolaborashon mutuo entre e diferente ministerionan i gobièrnu lokal funshoná mas mihó.    

Hasi negoshi na Boneiru

O tuma kontakto ku nos