FAQ

 • Waarom is er een tariefverhoging?

  Er is sprake van aanpassing van alle tarieven, voor het eerst na ruim 10 jaar; een aantal tarieven gaat omhoog, een aantal omlaag; de wijzigingen pakken verschillend uit voor de verschillende in het Handels Register ingeschreven typen rechtsvormen.

 • Ben ik verplicht om de jaarlijkse bijdrage te betalen?

  Indien uw bedrijf op 1 januari van het jaar als actief in het handelsregister staat ingeschreven dan bent u wettelijk verplicht om de bijdrage voor dat jaar te betalen. Het maakt niet uit of u het gehele jaar ingeschreven staat of slechts een gedeelte. De peildatum van 1 januari is leidend. Ook indien u een BV of NV hebt, maar deze tijdelijk “slapend” hebt gemaakt, dient u de jaarlijkse bijdrage te voldoen. Voor meer informatie over dit onderwerp neemt u contact op met ons via e-mailadres administratie@kvkbonaire.com of via +599 717 5595.

 • Hoe en wanneer krijg ik een KvK-nummer?

  Indien uw inschrijving is ingediend dan wordt deze gecontroleerd op de volledigheid. Er dient immers voldaan te worden aan alle wetgeving die van toepassing is. Indien uw inschrijving compleet is dan wordt uw bedrijf ingeschreven in het handelsregister. Daarbij krijgt u een KvK-nummer. Dit nummer is uniek en blijft altijd verbonden aan uw bedrijf. Dit nummer staat op uw uittreksel en dient u altijd te vermelden op al uw uitgaande post (zoals facturen, offertes etc).

 • Hoe was het besluitvormingsproces achter de nieuwe wetgeving?

  Het Ministerie heeft (vanaf 2015) overlegd met de KvK en lokale belanghebbenden over noodzakelijke en gewenste wijzigingen in de wet. Op het moment dat concept-teksten beschikbaar waren, heeft weer consultatie plaatsgevonden en tenslotte heeft er via internet consultatie plaatsgevonden, waar iedereen op kon reageren;

  Oorspronkelijk was het idee dat deze wetswijzigingen veel eerder ingevoerd zouden worden, maar dat heeft vertraging opgelopen doordat andere onderwerpen binnen het wetgevingsproces meer prioriteit kregen.

 • Hoe weet ik welke vergunningen ik moet aanvragen als ondernemer?

  U heeft uw onderneming ingeschreven in het handelsregister. Een van de vragen die gesteld worden is: “welke activiteiten gaat u daadwerkelijk uitvoeren”. Deze vraag is belangrijk omdat dit de graadmeter is voor de vergunningen die u wel (of niet) hoeft aan te vragen.


  We zien bij het handelsregister vaak dat ondernemers “alles” willen doen, dat ze 50 activiteiten willen inschrijven (uiteenlopend van timmerman tot tuinman, van autoverhuurder tot restaurant / cafe-eigenaar). Dat is allemaal toegestaan, maar het kent wel een keerzijde: je moet namelijk voor heel veel van deze activiteiten een vergunning aanvragen als je dit in het handelsregister neerzet. En dat kan aardig wat geld, energie en tijd gaan kosten om dat te regelen.

  U kunt op de website van het Openbaar Lichaam alle informatie over de diverse vergunningen vinden https://bonairegov.com/ondernemers

 • Ik ga een activiteit toevoegen; moet ik dan ook een vergunning gaan aanvragen?

  Dat ligt er maar net aan welke activiteit het betreft. Indien u gaat adviseren op het gebied van online marketing dan zal hoogstwaarschijnlijk geen extra vergunning nodig zijn. Maar gaat u een café of restaurant openen, dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig. Laat u dus goed informeren bij het Bedrijvenloket van de KvK alvorens u een activiteit gaat toevoegen.

  U kunt op de website van het Openbaar Lichaam alle informatie over de diverse vergunningen vinden https://bonairegov.com/ondernemers

 • Ik ga een bedrijf starten; moet ik verplicht een businessplan schrijven?

  Allereerst vinden wij het fantastisch dat u gaat ondernemen! Met betrekking tot een verplicht businessplan lopen de meningen uiteen. Er zijn genoeg ondernemers die zonder businessplan succesvol zijn met hun onderneming. Maar over het algemeen is het zeer aan te raden om een goed businessplan te schrijven. Hiermee zorgt u ervoor dat u goed nadenkt over alle facetten van het ondernemen, waaronder een gedegen marktonderzoek en financiële haalbaarheid van het plan. Er zijn genoeg ondernemers die te snel van start gaan en gaandeweg erachter komen dat ze bepaalde zaken over het hoofd hebben gezien. Aangezien 75% van alle ondernemingen wereldwijd binnen 5 jaar hun deuren moeten sluiten is het raadzaam om uw kansen te vergroten en goed na te denken over deze uiterst belangrijke elementen van uw toekomstige zaak. Vanuit de KvK is dan ook het advies; ja, altijd een businessplan schrijven!

 • Ik wil een BV oprichten; moet ik verplicht naar een notaris?

  Ja, een BV is een rechtspersoon en die worden opgericht bij en door een notaris op Bonaire. Dit is een wettelijk vereiste waar niet van afgeweken kan en mag worden. Het is ook niet mogelijk om een notaris in te schakelen die niet op Bonaire gevestigd is. Op Bonaire heeft u twee notarissen waaruit u kan kiezen. Lees meer over de oprichting van een BV in de speciaal geschreven Whitepaper over de BV.

 • Ik wil een handelsnaam niet meer gebruiken, kan dat?

  Ja, dat is mogelijk. U kunt een handelsnaam van uw bedrijf altijd wijzigen & verwijderen uit het register indien u dat wilt. De persoon / personen die de onderneming vertegenwoordigen dienen dit aan te geven bij het register. Hiervoor dient u een formulier R in te vullen en te ondertekenen. De officiële naam van de onderneming (BV of NV) / stichting / vereniging kunt u niet zomaar wijzigen. Deze informatie staat in de statuten van de rechtspersoon. De informatie kan alleen door de notaris op Bonaire worden gewijzigd.

 • Ik wil mijn eenmanszaak (EZ) omzetten naar een BV/NV; kan dat?

  Ja, dat is mogelijk. Voor de omzetting naar een rechtspersoon (zowel BV als NV zijn rechtspersonen) dient u bij een notaris te zijn. Deze kan voor u de oprichting doen van een BV / NV. U dient hierbij aan te geven dat het om een omzetting gaat van een bestaande onderneming (in dit geval een EZ). U behoudt hetzelfde KvK-nummer dat voor de EZ geldt. De gegevens van de EZ worden overschreven met de gegevens van de BV / NV. U dient er wel rekening mee te houden dat de vergunningen etc. die op naam van de EZ staan worden omgezet naar de nieuwe BV / NV.

 • Is er een termijn waarbinnen de wijziging moet worden doorgegeven?

  De wet eist dat u binnen 7 dagen na de gebeurtenis de wijziging in het handelsregister registreert. Concreet betekent dit dat wanneer u verhuist, u dit binnen 7 dagen moet doorgeven aan het handelsregister.

 • Is er een uiterste betaaldatum van toepassing?

  Ja, de wet stelt vast dat u binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur betaald dient te hebben. De invoice wordt elk jaar aan het begin van januari opgesteld en verstuurd. Indien er een e-mailadres bekend is wordt de invoice daar naartoe gestuurd. Anders wordt het naar het vestigingsadres gestuurd per post. De factuur wordt verstuurd in het eerste kwartaal. Voor eind maart moet iedereen betaald hebben.

 • Kan ik meerdere handelsnamen opgeven?

  Ja, dat is mogelijk. Voor elke onderneming is het mogelijk om meerdere handelsnamen in te schrijven in het handelsregister. U mag zelf bepalen hoeveel namen u wilt registeren. Het is overigens wel verstandig dat de namen direct verband houden met de activiteiten die u uitvoert als onderneming. Dit om te voorkomen dat er verwarring ontstaat bij derden. Zo is het bijvoorbeeld raar om uw bakkerij een naam te geven met de term “Slagerij” of “Schildersbedrijf” etc.

  Een stichting of vereniging (die geen onderneming draagt) kan geen handelsnaam opgeven. Zij kunnen alleen onder de officiële naam opereren en ingeschreven staan, eventueel met een verkorte naam die wordt opgegeven. Deze naam wordt vaak al in de statuten door de notaris aangegeven.

 • Kan ik meerdere rechtsvormen op mijn naam hebben?

  Ja, u kunt als persoon meerdere BV’s, NV’s en stichtingen op uw naam hebben staan. De enige uitzondering betreft het aantal eenmanszaken op naam van 1 persoon. Het is niet toegestaan om meer dan 1 eenmanszaak op uw naam te hebben.

 • Kan ik mijn bedrijf uitschrijven via e-mail / vanuit het buitenland?

  Bonaire kent geen elektronische handtekening; hierdoor is het niet mogelijk om een digitaal document te waarmerken. Een gescande versie is gemakkelijk te vervalsen, vandaar dat de KvK Bonaire het beleid heeft dat wijzigingen in het handelsregister (waar een uitschrijving ook onder valt) origineel ingeleverd dienen te worden. Dit om te voorkomen dat onbevoegden op een onrechtmatige wijze een wijziging doorvoeren op uw bedrijf.

  U kunt uw digitale formulieren eventueel wel laten tekenen door een bevoegde organisatie op Bonaire. Zij staan hiermee in voor de waarheid van de formulieren. Als bevoegde organisaties beschouwt de KvK advocatenkantoren en notarissen.

 • Moet ik mijn bedrijf inschrijven?

  Ja, iedereen die op Bonaire onderneemt moet het bedrijf inschrijven in het handelsregister. De wet onderscheidt 3 soorten van inschrijvingen: rechtspersonen, ondernemingen en nevenvestigingen (of filialen).

 • Moet ik op Bonaire ingeschreven zijn om een bedrijf te openen?

  Nee, dat hoeft niet persé het geval te zijn. Een rechtspersoon wonend op het eiland met een sedula voldoet. Indien u namelijk een rechtspersoon (bijvoorbeeld BV of NV) opricht hoeft u geen ingezetene te zijn van Bonaire. Gaat u daarentegen voor de optie van de Eenmanszaak (EZ) dan dient u wel ingeschreven te zijn op het eiland. Lees meer over de verschillende rechtsvormen of komt u voor meer advies langs bij de KvK.

 • Moet ik persoonlijk langskomen of kan ik ook via e-mail mijn bedrijf inschrijven?

  Een inschrijving dient altijd in persoon te gebeuren. De wettelijke Kamerformulieren dienen ingeleverd te worden, voorzien van originele handtekeningen. Een elektronische handtekening kennen we (nog) niet op Bonaire, vandaar de verplichting om originele (fysieke) formulieren in te leveren. Voor de eenmanszaak dient u zich te identificeren bij onze service-balie.

  Indien u een rechtspersoon wilt inschrijven, dan hoeft u niet langs te komen. De inschrijving wordt door de notaris verzorgd.

 • Waar kan ik meer informatie vinden over het starten van een onderneming?

  De informatie over de verschillende rechtsvormen vindt u hier. Wilt u toch een persoonlijk gesprek dan kan dat met 1 van onze adviseurs voor een afspraak kunt u mailen naar: Bis@kvkbonaire.com

 • Waarom is de financiering van de KvK anders dan in Nederland?

  De wetgeving en de historie zijn zeer verschillend; zo kennen de BES-eilanden sinds jaar en dag een gekozen bestuur van de KvK, terwijl dat in Nederland niet het geval is;

  In Nederland is er een aantal jaren geleden voor gekozen om de jaarlijkse bijdrage af te schaffen; dit gebeurde ter compensatie van een aantal belastingmaatregelen voor ondernemers. Dat speelt op de BES-eilanden niet. In Nederland bestaat wel een eenmalige inschrijfvergoeding wanneer een organisatie nieuw in het HR wordt ingeschreven.

 • Waarom is er een verschil met de andere (Nederlands) Caribische eilanden?

  De BES eilanden enerzijds en Aruba, Curaçao en Sint Maarten anderzijds hebben alle vier hun eigen wet- en regelgeving en dus is er niets te zeggen over de verschillen in de wetgeving en hoe dat uitpakt in de tarieven;

  Het is in elk geval helder dat er grote verschillen zijn in de schaalgrootte op de eilanden, hetgeen een (gedeeltelijke) verklaring zou kunnen zijn.

 • Wanneer moet ik me inschrijven?

  De wet eist dat u binnen 7 dagen na aanvang van de ondernemersactiviteiten uw bedrijf in het handelsregister registreert. Concreet betekent dit dat wanneer u naar buiten treedt met uw bedrijf (bijvoorbeeld: u gaat een contract aan met een leverancier; u bestelt uit naam van uw toekomstig bedrijf inventaris of u vraagt een vergunning aan). In al deze gevallen heeft u een aanvang gemaakt met ondernemersactiviteiten en dus dient u ingeschreven te staan en een KvK-nummer te hebben.

 • Wat gaat de KvK doen met de extra inkomsten?

  Afhankelijk van hoe de nieuwe situatie in de praktijk financieel echt uitpakt is momenteel de verwachting dat de Kamer haar taken kan uitvoeren die de nieuwe wet verwacht.

  Het Ministerie en de KvK willen dat de KvK nog meer volwaardig functioneert en met name op het terrein van voorlichting en ondersteuning van ondernemers meer kan doen zonder dat daarvoor een jaarlijkse subsidie van het OLB nodig is;

  In totaliteit verwacht de KvK niet of nauwelijks meer inkomsten te hebben dan nu het geval is; uiteraard dient bezien te worden hoe de wijzigingen definitief uitpakken; het is sowieso niet de doelstelling dat de KvK ineens veel meer te besteden krijgt, daar is geen aanleiding voor.

 • Wat gebeurt er als ik een al bestaande handelsnaam in wil schrijven?

  Wanneer u een aanvraag voor handelsnaam indient bij het handelsregister dan wordt deze gecontroleerd op mogelijke conflicterende handelsnamen die al geregistreerd zijn. Indien we negatief adviseren dan kan de aanvrager twee dingen doen: hij kan de naam veranderen naar een naam die niet conflicterend is en deze indienen. Of hij kan de naam alsnog indienen. De eerste gebruiker van de naam wordt hierover ingelicht. Deze eerste gebruiker kan de naam claimen en een eventuele vordering tot schadevergoeding indienen via de rechter. De eerste gebruiker dient dan wel aan te tonen dat hij/zij schade heeft geleden als gevolg van het feit dat een ander dezelfde naam heeft gebruikt.

 • Wat gebeurt er als ik me niet uitschrijf in het handelsregister?

  Het handelsregister is het register waarin alle bedrijven (maar ook stichtingen, verenigingen etc) staan vermeld. Het register is het bronbestand dat leidend is. Indien uw bedrijf in het handelsregister is opgenomen bent u een legaal bedrijf; indien u niet bent ingeschreven maar u gaat toch beginnen dan bent u illegaal. Geen wenselijke situatie natuurlijk.

  Indien u stopt met ondernemen dan wilt u dat alle (juridische) verplichtingen voor u stoppen, dat overige instanties weten dat uw bedrijf is beëindigd (bijvoorbeeld de Belastingdienst). Indien u het niet doorgeeft gaan alle (juridische) verplichtingen door; u blijft de verplichting houden dat u de jaarlijkse bijdrage dient te betalen per jaar; u blijft als actief ingeschreven in het bronbestand en dus gaan andere instanties daar ook vanuit. U blijft verantwoordelijk / aansprakelijk voor de onderneming etc.

 • Wat gebeurt er als ik niet betaal?

  Indien u niet betaald dan kan dat serieuze gevolgen hebben voor uw onderneming. Bij niet tijdige betaling wordt een incassobureau en/of deurwaarder ingeschakeld. De kosten die daarmee gepaard gaan komen bovenop het openstaande bedrag. Hier heeft u dus nadeel van.

  Een rechtspersoon kan na een betalingsachterstand van een jaar zelfs door de rechter worden ontbonden. Concreet betekent dit dat uw bedrijf dan niet langer bestaat.

 • Wat is het verschil tussen het uitoefenen van een hobby en een onderneming?

  Het kan zijn dat u af en toe iets doet waar u geld mee verdient; een auto repareren voor de buren, een tuinhekje maken of meehelpen bij het schilderen van een huis. In zo’n gevallen is het duidelijk dat het niet om een ondernemer gaat. De gebeurtenis is incidenteel en ook al staat er een vergoeding voor open, het blijft hobbymatig handelen. Anders wordt het als u meerder auto’s gaat repareren, tuinhekjes in bulk gaat maken of meerdere huizen per week gaat schilderen. Op dat moment gaat u langzaam maar zeker over naar het ondernemerschap en dient u zich dus ook in te schrijven als onderneming in het handelsregister.
  Tussen hobbymatig handelen en ondernemen zit een groot grijs gebied. Laat u voorlichten bij de KvK om precies te weten of u een ondernemer bent of niet.

 • Wat kost het om te ondernemen?

  Een zeer gebruikelijke vraag die we bij de KvK vaker te horen krijgen. Maar ook een bijna onmogelijke vraag om te beantwoorden zonder specifiek te weten wat voor een bedrijf u op het oog heeft. Want het verschilt van bedrijf tot bedrijf hoeveel geld u nodig heeft om te starten. Bent u een consultant in de marketing en communicatie dan bent u vaak al aardig op weg met een laptop en een website. Gaat u echter beginnen met een supermarkt dan heeft u inventaris nodig, voorraden etc. Deze laatste onderneming zal dus veel meer financiering vereisen dan het eerste voorbeeld. Laat u goed informeren over wat u nodig heeft om te starten zodat u niet voor onverwachte verrassingen komt te staan.

 • Wat moet ik doen als ik geen factuur heb ontvangen?

  Indien u in het eerste kwartaal geen factuur heeft ontvangen dan is er iets misgegaan in de bezorging. Stuurt u hiervoor een e-mail naar administratie@kvkbonaire.com.

 • Wat zijn de kosten voor een wijziging?

  Er zijn geen kosten aan het wijzigen van gegevens verbonden. U betaalt per jaar voor het handelsregister, dit wordt de (Jaarlijkse) Bijdrage genoemd.

  Voor diensten waar kosten aan verbonden zijn kunt u hier vinden: https://bonairechamber.com/handelsregister/overige-diensten-en-tarieven/

 • Wie is de toezichthouder van de KvK?

  Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat houdt toezicht op het functioneren van de KvK.

 • Wie stelt de tarieven vast?

  De tarieven van de KvK worden vastgesteld door de Minister van Economische Zaken en Klimaat;

  Dergelijke wijzigingen worden niet besloten door (het bestuur van) de kamer zelf.