De kamer van Koophandel Bonaire levert een aantal aanvullende diensten aan ondernemers. Deze diensten kunt u hier vinden. Daarnaast kunt u hier de nieuwe wetgeving vinden en de tarieven per 1/1/2022.

Nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2022

Met ingang van 1 januari 2022 worden de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES, de Handelsregisterwet 2009 BES, het Handelsregisterbesluit 2009 BES en het Kiesbesluit voor de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES vernieuwd.

De veranderingen in de nieuwe wet- en regelgeving zijn vooral van toepassing op:

 • De verkiezingen van de bestuursleden van de Kamer:
 • De taken van de Kamer;
 • De vergoedingen voor een aantal werkzaamheden en producten van de Kamer;

De modernisering van deze wet- en regelgeving stelt de Kamer van Koophandel Bonaire in staat om haar taken efficiënter en effectiever uit te voeren op een manier die past binnen de huidige tijdsgeest. We leggen hieronder de belangrijkste wijzigingen uit. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar de teksten van de betreffende wet- en regelgeving.

Verkiezingen van bestuursleden

Een aantal belangrijke veranderingen heeft te maken met de verkiezing van de bestuursleden van de Kamer van Koophandel. Er zal geen onderscheid meer gemaakt worden tussen vertegenwoordigers van grootbedrijven en kleinbedrijven. De verkiezingen vinden voortaan iedere drie jaar plaats en niet meer jaarlijks. Bij deze verkiezingen zal dan telkens het gehele bestuur worden gekozen in plaats van steeds een deel van het bestuur.

Tussen 1 en 14 november kunnen kandidaten zich verkiesbaar stellen. Wanneer het nodig is dat er een stemming moet worden gehouden, zal deze binnen 30 dagen na deze periode worden gehouden. Als er tussentijds bestuursleden af (moeten) treden, zal er geen verkiezing worden uitgeroepen zolang er minimaal 3 bestuursleden overblijven. Als er minder dan 3 bestuursleden overblijven, zal het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire een bestuurslid aanwijzen. Er hoeft alleen maar gestemd te worden wanneer er meer kandidaten dan beschikbare posities in het bestuur zijn. Voor de stemming wordt alleen de oproeping bekend gemaakt in lokale kranten en andere kanalen; er zullen geen oproepingskaarten meer worden verspreid.

Taken en bevoegdheden

De taken van de Kamer van Koophandel worden uitgebreid met het geven van inlichtingen en adviezen aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat, bijvoorbeeld ter ondersteuning van het economisch beleid van het ministerie. Daarnaast blijft de Kamer verantwoordelijk voor het Handelsregister en het geven van adviezen over ondernemerschap.

Begroting Kamer van Koophandel

In de nieuwe wetgeving is verder een paragraaf opgenomen over de begrotingscyclus en financieel toezicht daarop. Er zijn concrete inleverdata in de wet opgenomen voor indiening van de begroting aan het Bestuurscollege en aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Dit geldt ook voor indiening van de geauditeerde  jaarrekening.

Tarieven inschrijfgeld en jaarlijkse bijdrage

Het inschrijfgeld en tarieven voor de jaarlijkse bijdrage voor in het Handelsregister ingeschreven organisaties worden afhankelijk van de rechtsvorm en zijn dan niet langer bepaald op basis van het geplaatste kapitaal. Voor naamloze (N.V.) en besloten (B.V.) vennootschappen wordt op basis van het aantal geregistreerde functionarissen een onderscheid gemaakt tussen kleine en grote nv’s en bv’s. Kleine nv’s en bv’s (met maar één functionaris ingeschreven in het Handelsregister) vallen in een lagere categorie dan nv’s en bv’s met meerdere ingeschreven functionarissen. Om de jaarlijkse bijdrage te kunnen uitrekenen dient het basisbedrag te worden vermenigvuldigd met de van toepassing zijnde gewicht voor die rechtsvorm. Volgens de financiële regeling bedraagt het basisbedrag per januari 2022  $60,-

Het basisbedrag is op 29 april 2022 aangepast naar aanleiding van de zorgen van individuele ondernemers en collectieve belangenbehartigers en hun geleverde feedback over de hoogte van de nieuwe tarieven voor de jaarlijkse bijdrage. Het basistarief was oorspronkelijk $80,-. Ondernemers die reeds een jaarlijkse bijdrage hebben betaald of die gedurende 2022 een nieuwe inschrijving hebben gedaan zullen het geld gerestitueerd krijgen. De Kamer zal deze ondernemers hierover actief benaderen.

Hieronder treft u een weergave van deze tarieven voor de jaarlijkse bijdrage aan onderverdeeld naar rechtsvorm.

Tarieven overige diensten

De tarieven voor de overige producten van de Kamer van Koophandel Bonaire zijn als volgt:

MCB; 419.291.05 (betaling van de jaarlijkse bijdrage)
MCB; 102.822.07 (overige betalingen aan de KvK)

 

Wet KvK BES 2022

Handelsregisterwet BES 2022

Handelsregisterbesluit BES 2022

Kiesbesluit KvK BES 2022

Financiële regeling Handelsregister BES

Wijziging op de Financiële regeling handelsregister BES 2022 (stcrt-11432)

Historisch Uittreksel

De Kamer van Koophandel kan u een overzicht verstrekken van de wijzigingen die gedurende de looptijd van de onderneming of organisatie zijn opgetreden. Dit zijn bijvoorbeeld de wijzigingen van de functionarissen of wijzigingen van de handelsnaam. U kunt dit voor de gehele looptijd van de organisatie of voor een beperktere periode doen. Voor het verkrijgen van een dergelijk uittreksel kunt u een email sturen naar handelsregister@kvkbonaire.com met vermelding van de naam en het KvK-nummer van de organisatie.

Certificaat van Oorsprong

De Kamer van Koophandel kan u een Certificaat van Oorsprong vetsrekken voor goederen die op Bonaire worden gemaakt of verbouwd. Voor het verkrijgen van een dergelijk certificaat kunt u een email sturen naar handelsregister@kvkbonaire.com met vermelding van de naam, het KvK-nummer van de organisatie en een beschrijving van de goederen (incl. prijzen).

 

Veelgestelde vragen

 • Waarom is er een tariefverhoging?

  Er is sprake van aanpassing van alle tarieven, voor het eerst na ruim 10 jaar; een aantal tarieven gaat omhoog, een aantal omlaag; de wijzigingen pakken verschillend uit voor de verschillende in het Handels Register ingeschreven typen rechtsvormen.

 • Wie heeft dit besloten?

  De tariefwijzigingen zijn opgenomen in wetswijzigingen; hierover is uiteraard op de reguliere wijze besloten in het parlement;

  Dergelijke wijzigingen worden niet besloten door (het bestuur van) de kamer zelf.

 • Wie stelt de tarieven vast?

  De tarieven van de KvK worden vastgesteld door de Minister van Economische Zaken en Klimaat;

  Dergelijke wijzigingen worden niet besloten door (het bestuur van) de kamer zelf.

 • Wie is de toezichthouder van de KvK?

  Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat houdt toezicht op het functioneren van de KvK.

 • Hoe was het besluitvormingsproces achter de nieuwe wetgeving?

  Het Ministerie heeft (vanaf 2015) overlegd met de KvK en lokale belanghebbenden over noodzakelijke en gewenste wijzigingen in de wet. Op het moment dat concept-teksten beschikbaar waren, heeft weer consultatie plaatsgevonden en tenslotte heeft er via internet consultatie plaatsgevonden, waar iedereen op kon reageren;

  Oorspronkelijk was het idee dat deze wetswijzigingen veel eerder ingevoerd zouden worden, maar dat heeft vertraging opgelopen doordat andere onderwerpen binnen het wetgevingsproces meer prioriteit kregen.

 • Wat gaat de KvK doen met de extra inkomsten?

  Afhankelijk van hoe de nieuwe situatie in de praktijk financieel echt uitpakt is momenteel de verwachting dat de Kamer haar taken kan uitvoeren die de nieuwe wet verwacht.

  Het Ministerie en de KvK willen dat de KvK nog meer volwaardig functioneert en met name op het terrein van voorlichting en ondersteuning van ondernemers meer kan doen zonder dat daarvoor een jaarlijkse subsidie van het OLB nodig is;

  In totaliteit verwacht de KvK niet of nauwelijks meer inkomsten te hebben dan nu het geval is; uiteraard dient bezien te worden hoe de wijzigingen definitief uitpakken; het is sowieso niet de doelstelling dat de KvK ineens veel meer te besteden krijgt, daar is geen aanleiding voor.

 • Waarom is er een verschil met de andere (Nederlands) Caribische eilanden?

  De BES eilanden enerzijds en Aruba, Curaçao en Sint Maarten anderzijds hebben alle vier hun eigen wet- en regelgeving en dus is er niets te zeggen over de verschillen in de wetgeving en hoe dat uitpakt in de tarieven;

  Het is in elk geval helder dat er grote verschillen zijn in de schaalgrootte op de eilanden, hetgeen een (gedeeltelijke) verklaring zou kunnen zijn.

 • Waarom is de financiering van de KvK anders dan in Nederland?

  De wetgeving en de historie zijn zeer verschillend; zo kennen de BES-eilanden sinds jaar en dag een gekozen bestuur van de KvK, terwijl dat in Nederland niet het geval is;

  In Nederland is er een aantal jaren geleden voor gekozen om de jaarlijkse bijdrage af te schaffen; dit gebeurde ter compensatie van een aantal belastingmaatregelen voor ondernemers. Dat speelt op de BES-eilanden niet. In Nederland bestaat wel een eenmalige inschrijfvergoeding wanneer een organisatie nieuw in het HR wordt ingeschreven.

 • Hoe is dit gecommuniceerd aan de ingeschreven organisaties?

  Sinds begin december 2021 communiceert de KvK via email, persberichten, de eigen website en social media over de komende wetswijzigingen.

Neem direct contact met ons op