1. WERKINGSSFEER

Voor het gebruik van het online handelsregistersysteem van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire zal iedere bevoegde bestuurder een persoonlijke toegangscode krijgen die toegang geeft tot het doen van opgaven voor de desbetreffende onderneming en/of organisatie in het Handelsregister. Voor het gebruik van deze toegangscode en het doen van online opgaven aan het Handelsregister gelden deze algemene voorwaarden, die de basisregels bevatten waaraan u zich moet houden bij gebruik van het online handelsregistersysteem.  In de gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien beslist de Kamer van Koophandel & Nijverheid. Op de betrekkingen tussen de onderneming/organisatie en/of haar bestuurders en het Handelsregister is het recht van de BES eilanden van toepassing.

 1. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

 In verband met het registeren voor het gebruik van het online Handelsregister systeem, gaat u ermee akkoord:

 1. nauwkeurige actuele en volledige informatie over u en/of uw onderneming/ organisatie te verstrekken;
 2. alle vereiste documentatie aan te leveren die nodig is voor het indienen van een volledige opgave;
 3. om alle wijzigingen b.t  de onderneming/organisatie uiterlijk één week na het plaatsvinden van het feit te registreren, zoals voorgeschreven in artikel  8 van de Handelsregisterwet BES;
 4. om nadere bewijsstukken in te dienen indien de Secretaris van het Handelsregister dit nodig acht als zij niet overtuigd is van de ontvangen opgave;
 5. dat u de ingediende online opgave terstond nadat deze is verwerkt door het Handelsregister en online beschikbaar is, zal controleren naar juistheid en volledigheid en eventuele geconstateerde onjuistheden direct zal melden;
 6. om de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord, toegangscode en andere informatie met betrekking tot de beveiliging van uw account te waarborgen;
 7. volledig verantwoordelijk te zijn voor het gebruik van uw account en voor alle acties die plaatsvinden via uw account;
 8. onmiddellijk melding te doen indien u vermoedt dat de veiligheid van uw toegangscode niet meer zeker is zodat we deze kunnen blokkeren;
 9. dat u volledig aansprakelijk bent voor eventuele schade als die is ontstaan door uw handelen of als u opzettelijk of met grove nalatigheid niet heeft voldaan aan een of meer verplichtingen genoemd in deze algemene voorwaarden en of de relevante wet- en regelgeving zoals de Handelsregisterwet BES en het Handelsregisterbesluit BES.
 1. PRIVACY

U gaat akkoord met verificatie van uw identiteit als de Secretaris van het Handelsregister dit nodig acht in de gevallen dat zij niet overtuigd is dat de opgave door een bevoegde persoon is gedaan. U geeft hierbij expliciete toestemming om uw relevante persoonsgegevens, die conform het Handelregisterbesluit BES in het Handelsregister dienen te worden geregistreerd, in ons systeem te verwerken. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een bepaald persoon (vb geslacht, geboortedatum, adres). Persoonsgegevens zijn per definitie niet openbaar tenzij de wet- en regelgeving anders bepaalt.

 1. INTREKKEN TOEGANGSCODE

De Kamer van Koophandel en Nijverheid mag altijd de toegangscode intrekken of de toegang van een gebruiker blokkeren, indien zij dat gewenst acht (bijvoorbeeld in de gevallen dat de gebruiker niet meer vertegenwoordigingsbevoegd is).

 1. AANVAARDING ALGEMENE VOORWAARDEN

 Door gebruik te maken van de toegangscode verklaart en garandeert U dat uw toegang tot en gebruik van ons online handelsregistersysteem in overeenstemming zal zijn met deze Algemene Voorwaarden en met alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften, inclusief die met betrekking tot online gedrag.

 

 

Neem direct contact met ons op