Nov 01
Nieuws

BEKENDMAKING

DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID BONAIRE maakt bekend dat conform het bepaalde bij art. 19 van het Kiesbesluit Kamers van Koophandel en Nijverheid BES het tijdvak voor de KANDIDAATSTELLING met betrekking tot de verkiezing van de leden van de Kamer is vastgesteld van 1 t/m 14 november 2021.

Voor de vervulling van de periodieke vacatures, zullen kiesgerechtigden één lid voor het Kleinbedrijf en één lid voor het Grootbedrijf kiezen.
Gedurende dit tijdperk van veertien dagen voor de kandidaatstelling, kunnen bij de Kamer op de werkdagen ’s ochtends van 09.00 tot 12.00 uur kandidaten worden opgegeven, door indiening van een opgave ondertekend door ten minste vijftien (15) kiezers die bevoegd zijn deel te nemen aan de verkiezing waarvoor de kandidaatstelling geschiedt, vergezeld van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat deze bereid is eenkandidatuur te aanvaarden.

Elke opgave mag slechts de naam van één kandidaat bevatten. De inlevering van de opgave van kandidaten geschiedt persoonlijk door één van de ondertekenaars.
De formulieren voor de opgave van kandidaten en voor de schriftelijke verklaring zoals hierboven bedoeld zijn kosteloos voor kiezers verkrijgbaar bij de Kamer, Kaya Amsterdam 23.

Voor nadere inlichtingen hieromtrent kunt U contact opnemen met de Kamer van Koophandel, via telefoon 717- 5595 of per e-mail aan de
secretaris: director@kvkbonaire.com

De voorzitter van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire