Dec 20
Nieuws

Verslag bestuursverkiezingen KvK 13 december 2019

Naar aanleiding van de verkiezingen voor een lid van het bestuur voor het Kleinbedrijf van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire op vrijdag 13 december zijn er vragen gerezen ten aanzien van de procedures die gevolgd zijn. Deze onduidelijkheden betreuren wij ten zeerste, vandaar dat wij hieronder feitelijk weergeven wat de procedure is geweest tot aan de verkiezing. Mocht u ondanks of naar aanleiding van deze opsomming nog vragen hebben dan horen wij die graag van u. Mail uw vraag rechtstreeks aan board@kvkbonaire.com.

Feiten van de verkiezingen voor het jaar 2019

 • In het jaar 2019 is er conform het rooster van aftreden een periodieke aftreding van dhr. H.J.L. Schoffelen. Deze positie is voor het Kleinbedrijf;
 • Twee kandidaten hebben zich verkiesbaar gesteld in het tijdperk van verkiesbaarstelling (officieel bepaald tussen 01 en 14 november 2019);
 • De kandidaatstelling is op 30 september 2019 gepubliceerd conform het bepaalde in artikelen 18, 19 lid 2 en 6 Kiesbesluit voor de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES (hierna: Kiesbesluit);
 • Op woensdag 20 november 2019 is de Verkiezingscommissie van KvK Bonaire bijeen gekomen om de kandidaatstellingen te controleren. Deze vergadering van de Verkiezingscommissie is vastgelegd in een Procesverbaal en ondertekend door de aanwezige leden;
 • De uitkomst is openbaar gemaakt in de krant op donderdag 21 november conform artikel 30, 33 en 6 Kiesbesluit en het procesverbaal heeft vanaf dat moment ter inzage voor een ieder neergelegd ter secretarie van de KvK Bonaire
 • In deze openbaarmaking is voor het eerst publiekelijk gemaakt dat de verkiezing op vrijdag 13 december tussen 9 en 12 uur in de ochtend zou plaatsvinden bij de KvK Bonaire. Verder is in ditzelfde bericht gepubliceerd om welke twee kandidaten het gaat;
 • In week 48 is begonnen met het printen van de oproepingskaarten met daarop de twee namen van de kandidaten, conform het bepaalde in artikel 34 Kiesbesluit.
 • In het totaal zijn er voor alle kiesgerechtigden voor het Kleinbedrijf (3112 personen) een oproepingskaart gedrukt. Deze oproepingskaarten bevatten de namen en adressen die in het handelsregister staan ingeschreven;
 • De oproepingskaarten zijn in twee batches afgeleverd bij de post van Bonaire (via FXDC post). De eerste op vrijdag 29 november en de tweede op maandag 2 december 2019.
 • De garantie is daarbij door FXDC uitgesproken dat alle kaarten op tijd zouden worden bezorgd. Er is door KvK nadrukkelijk aangegeven wat het belang van de oproepingskaarten zijn en met name de datum van vrijdag 13 december 2019 is benadrukt
 • Op dinsdag 10 december 2019 is er door KvK een noodplan ontwikkeld aangezien toen bleek dat nog niet alle oproepingskaarten waren bezorgd. Er is gekozen om zowel via Facebook een algemeen bericht uit te laten gaan, alsook een advertentie te plaatsen in de krant van woensdag 11 december 2019. In beide berichten is uitgegaan van de boodschap dat indien een kiesgerechtigde voor het Kleinbedrijf nog geen oproepingskaart heeft ontvangen, hij op vertoon van een geldig legitimatiebedrijf alsnog kan komen stemmen.
 • Een gedeelte van het e-mailbestand van de KvK is in de laatste dagen voor de verkiezing van 13 december 2019 ook nog via e-mail benaderd. Door interne miscommunicatie heeft niet iedereen deze mail gekregen.
 • Op vrijdagochtend tussen 9 en 12 uur in de ochtend heeft de verkiezing plaatsgevonden en heeft de Verkiezingscommissie officieel de uitslag bekend gemaakt. Het procesverbaal is opgemaakt en ondertekend en is voor een ieder inzichtelijk gelegd bij het secretarie van de KvK Bonaire.
 • Er is een openbaarmaking van de zitting geweest conform artikel 58 Kiesbesluit in de krant van 14 december 2019.

Nogmaals betreuren wij het feit dat niet iedereen een oproepingskaart tijdig heeft gekregen, ondanks het feit dat FXDC ons dat wel heeft gegarandeerd. Wij hebben daarop gedaan wat in onze macht lag om op korte termijn de kiesgerechtigden wederom erop te attenderen dat er verkiezingen zijn op 13 december 2019. Wel heeft de KvK belangrijke lessen geleerd uit dit proces en zal voor de aankomende verkiezing in 2020 bepaalde procedures aanpassen. Zeker op het gebied van communicatie zal er scherper op worden toegezien dat de kans dat iedereen geïnformeerd wordt zo hoog mogelijk is.

Met vriendelijke groet
KvK Bonaire